Холандия може да достигне 180 GW инсталирана мощност до 2050г.

Холандия може да достигне 180 GW инсталирана мощност до 2050г.

Холандия може да постигне между 100 GW и 180 GW обща инсталирани соларни мощности до 2050 г., според нов доклад на Netbeheer Nederland - холандската асоциация на националните и регионалните оператори на електрически и газови мрежи. Докладът е обновена версия на "Integral Infrastructure Outlook 2030-2050", която е проучване, проведено от холандските консултантски фирми Berenschot и Kalavasta. Той описва четири сценария за растеж на доставката на енергия до 2050 г., въз основа на четири различни политически варианти.

"Регионалният сценарий" предвижда най-голямото разширяване на фотоволтаичната енергия, достигайки до впечатляващите 180 GW инсталирана мощност. В предишната му версия този сценарий предвиждаше "само" 125 GW. Инсталираната слънчева мощност ще бъде реализирана от 58 GW мащабни фотоволтаични проекти и 125 GW от системи на покривите, от които 67 GW в търговски и индустриални сгради и 58 GW в жилищни сгради. Този сценарий се характеризира с високо ниво на електрификация на енергийната система и намаляване на индустриалната дейност, като страната става самодостатъчна по отношение на захранването с електроенергия. Газът все още ще играе ролята на запасно захранване, или под формата на зелен газ от местни биомаси и зелен водород от вятърна и слънчева генерация. Очаква се енергията от ветрогенератори да достигне 60 GW, докато запасната мощност ще се разшири до 20 GW.

При "националния сценарий" правителството ще има водещата роля в енергийната трансформация, като мащабните ВЕИ проекти ще имат по-голям дял от разпределената генерация. Очаква се енергията от ветрогенератори да достигне обща инсталирана мощност от 92 GW, а слънчевата енергия да достигне 172 GW, като запасната мощност ще достигне 18 GW, а водорода - 15 GW.

При "европейския сценарий" се предвижда теоретичното въвеждане на данък върху CO2 на европейско равнище. Очаква се, при този сценарии, Холандия да остане вносител на енергия, с предпочитане за чиста енергия от европейски източници. Очаква се инсталираната слънчева мощност да достигне 126,3 GW, от които 35 GW ще бъдат от стационарни слънчеви електроцентрали. Общото търсене се очаква да бъде много по-високо в сравнение с регионалните и националните сценарии.

"Международният сценарий" предполага напълно отворен международен пазар със здрава климатична политика на глобално ниво. Холандия няма да бъде самодостатъчна и ще продължи да зависи от внос.

"Възобновяемата енергия се произвежда на стратегически места по света", казаха експертите, отбелязвайки, че слънчевата мощност ще достигне 100 GW. "Това означава, че Холандия основно ще инсталира вятърни електроцентрали на море, защото те могат да се конкурират по цена на международно ниво благодарение на благоприятните условия в Северно море."

Учените посочиха, че слънчевите системи на жилищните сгради ще могат да осигурят 55% от максималния пик на електропреносната мрежа през 2040 г. Слънчевите паркове и други слънчеви генератори ще покриват останалите 45%.

Холандия достигна кумулативна инсталирана слънчева мощност от 16,5 GW към края на юни 2022 г., според най-скорошната статистика на CBS, националната статистическа агенция. Тя също така посочва, че страната инсталира 3 803 MW през 2021 г. и 3 882 MW през 2022 г.