Изследователи представят модели за оптималното използване на биомаса като източник на енергия

Изследователи представят модели за оптималното използване на биомаса като източник на енергия

Снимка: DBFZ

Каква е оптималната роля на ограничената биомаса в националния преход към различни енергийни източници? Кои са приоритетните целеви пазари за източниците на биоенергия? Тези въпроси бяха разгледани от екип от изследователи от Германския изследователски център за биомаса (DBFZ) и Центъра за изследване на околната среда Хелмхолц (UFZ) в успешно завършения изследователски проект „SoBio—Сценарии за оптимално използване на биомаса за енергия до 2030 г. и до 2050 г. "

Биоенергията има значителен принос в задоволяването на енергийните нужди на секторите на транспорта, отоплението и електроенергията. В хармония със съществуващите възобновяеми и изкопаеми енергийни източници, тя ще продължи да бъде подходящ вариант за енергийни доставки в различните сектори в бъдеще. В проекта "SoBio", реализиран съвместно с Центъра за изследване на околната среда Хелмхолц (UFZ), изследователският екип от Лайпциг моделира общо 111 варианта за биоенергия в различни сценарии.

Те разглеждат опции биоенергията да покрие остатъчната нужда от енергия и да балансира променливите възобновяеми енергийни източници при производството на електроенергия. Биоенергийните технологии могат да се използват в сектора на отоплението, за да се покрие търсенето на енергия в трите сектора на индустрията (ниска, средна и висока температура), сгради (домакинства и промишленост) и топлофикационни инсталации.

В транспортния сектор биогоривата също служат като опция за енергия в шестте подсектора на автомобилен/пътнически транспорт, търговски превозни средства, авиация, железопътен транспорт, вътрешни водни пътища и презокеански кораби.

„Резултатите от моделирането, разработени в проекта, показаха, че биомасата има своите оптимални разходи, особено в сектори, в които прякото електрифициране не е възможно или е възможно само в ограничена степен. По този начин биоенергията остава незаменима за успеха на енергийния преход“, казва д-р Катлийн Мейсел, учен в DBFZ.

Според използвания модел на BENOPT, в топлинния сектор най-голямо количество биомаса се използва под формата на дървесен чипс от дървесни остатъци и мискантус за промишлени приложения при високи температури. В електроенергийния сектор използването на биогаз от битови ферментиращи остатъци или царевица, както и по-малки количества отпадъчна дървесина в когенерационни инсталации е най-рентабилният вариант в дългосрочен план.

В транспортния сектор, автомобилният и железопътният транспорт трябва да бъдат електрифицирани при оптимални разходи. В дългосрочен план биомасата ще се използва като биокеросин във въздушния трафик и като втечнен биометан в корабоплаването.