Как да ни върнат пари за собствен ФЕЦ?

Как да ни върнат пари за собствен ФЕЦ?
Снимка:Asurnipal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Една от най-чаканите процедури свързани с европейско финансиране вече е в ход. Домакинствата ще могат получат безвъзмездно средства за изграждане на собствени фотоволтаични системи, тъй като стартира процедурата по подбор на документи съгласно "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници”. Това е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. За да участвате в тази програма и да кандидатствате за финансиране, трябва да следвате определена процедура и да представите необходимите документи. В статията ще бъде представена процедурата на подбор на проекти и списъкът на документите, които трябва да подадете при кандидатстване.

Процедура на подбор:

 1. Подгответе и подайте формуляра за кандидатстване: Формулярът за кандидатстване трябва да бъде изготвен и подаден изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020. Формулярът трябва да бъде подписан с електронен подпис - КЕП.
 2. Подгответе и изпратете декларацията при кандидатстване.
 Декларацията трябва да бъде подписана на хартиен носител, датирана и сканирана във формат PDF.

Списък на документите, които трябва да представите при кандидатстване:

 1. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава.
 2. Документ за постоянен адрес на кандидата, ако постоянният адрес не е вписан в документа по точка 1.
 3. Документи, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището.
 4. Декларация за съгласие от съответните съсобственици, когато е приложимо.
 5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, според Закона за местните данъци и такси.
 6. Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Този документ се представя само когато жилището се намира в многофамилна сграда в режим на етажна собственост.
 7. Фактури (включително електронни) за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца. Тези 6 месеца трябва да бъдат преди подаването на предложението.
 8. Разрешение за строеж, ако кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда.
 9. Когато кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда:

  а) Подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата, с доказателства, че с декларацията е уведомен главният архитект на общината и оператора на електроразпределителната мрежа. Това е приложимо за предложения по Вариант 1.

  б) Проектно решение по чл. 151, ал. 10 от ЗУТ за конструкции, електро и/или ОВК със съответните чертежи, схеми, изчисления и технически спецификации за инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава. Това е приложимо за предложения по Вариант 2.

  в) Разрешение за строеж. Това е приложимо за предложения по Вариант 1 или Вариант 2, освен в случаите, когато се прилагат пунктове а) и б).
 10. Оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата. Това е приложимо за предложения по Вариант 2, или документи за доставената и монтираната инсталация или система за предложения по Вариант 1.
 11. Нотариално пълномощно за подаване на предложението, подписано на хартиен носител, сканирано във формат PDF.

 

Всички документи се предават изцяло в електронен вид чрез ИСУН 2020 и трябва да бъдат подписани с електронен подпис - КЕП. Декларацията при кандидатстване трябва да бъде подписана на хартиен носител, датирана и сканирана във формат PDF. Офертата за доставка и монтаж на инсталацията или системата, както и документите за доставената и монтираната инсталация или система, трябва също да бъдат предоставени във формат PDF. По този начин, кандидатите за проектите, свързани с националната схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници, трябва да представят целия необходим набор от документи, изпълнени и представени съгласно изискванията на процедурата. Тези документи ще бъдат анализирани и оценени от компетентните институции, които ще извършат подбора на проектите за подпомагане.

Компонентите, които се финансират, са следните:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) - Финансира се до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.
или
Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия - Финансира се до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Проектите могат да бъдат изпълнени по два варианта:

 1. Вариант 1: Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от кандидата.
 2. Вариант 2: Дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

Проектите се изпълняват в рамките на до 18 месеца, а общият бюджет на програмата е 80 000 000 лв. Планира се увеличение на бюджета до 240 000 000 лв.

Плащания:

След сключване на договор за финансиране на инвестицията, всеки кандидат/краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства, при спазване на условията на договора за финансиране и бюджета на одобреното предложение за финансиране. След изпълнението на инвестицията и въз основа на одобрено окончателно искане за плащане, СНД ще предостави безвъзмездното финансиране.