Особености на договорите за доставки на соларно оборудване

Особености на договорите за доставки на соларно оборудване  
Снимка: CEA

Новите участници в доставките на соларно оборудване могат да се натъкнат на постоянно променящи се договорни условия, свързани с индекса на покачвания на цените и почти безполезни гаранции за дефекти.

Въпреки че фабричните одити и тестове са важни елементи, трябва да се обърне внимание и на договорите, съветва Clean Energy Associates.

Веригите за доставки преминават през безпрецедентна нестабилност, което води до разваляне на договори, забавяне на проекти и развалени отношения между доставчици и купувачи. Доставчиците на суровини нагоре по веригата и глобалните спедитори оказват натиск върху доставчиците на модули, а купувачите понасят тежестта на нежеланите последствия, само и само да осигурят продуктите.

Въпреки че отскоро веригите за доставки показват признаци на стабилност, доставчиците не бързат да се върнат към по-неутрални договори.

Пълна гъвкавост

Доставчиците могат да оставят всички опции отворени до датата на подписване на договора. Това може да бъде изненада, особено за купувачи с ограничен опит в доставките. Причините варират от закъснения, причинени от пренатоварен персонал, до тактически или стратегически съображения. Някои доставчици приемат условията и ги променят след първоначалното плащане.

Доставчиците с ограничени парични средства може да поискат плащане на редовни вноски, вместо традиционното авансово плащане и остатък при доставка. В САЩ може да поискат пълно плащане преди митническото освобождаване поради регулаторните рискове.

Винаги, когато условията за доставка позволяват, препоръчително е да избягвате плащането на значителни суми преди производството или изпращането на продукта. Купувачите трябва да настояват за насрочване на последното плащане след доставката, тъй като ливъриджът им се свива значително след извършване на окончателното плащане.

Качество на продукта

Договорите обикновено предвиждат продуктите да бъдат доставени нови и неповредени. Това може да се провери съгласно Incoterms за доставка с платено мито (DDP) и доставка на място (DAP) – терминология, използвана за улесняване на международната търговия – с визуално доказателство по време на разтоварване. Доставчиците могат да настояват за плащане дори ако продуктите пристигнат повредени или ако е изпратен грешен продукт.

Купувачите трябва да настояват за условия, които гарантират проверка, че доставката отговаря на договорените спецификации и е готова за употреба, преди окончателното плащане.

Финансови гаранции

Доставчиците започнаха да изискват финансови гаранции за доставени, но неплатени продукти. Въпреки това не е толкова широко разпространено доставчиците да предоставят финансови гаранции на купувачи, чийто успех на проекта зависи от навременната доставка. Дори ако доставчикът предлага гаранция за авансово плащане, тя може да се приложи за ограничен брой случаи и да изключва неустойката за щети и забавяне на доставката.

Въпреки че доставчиците може да не са съгласни с предоставянето на широко приложими финансови гаранции, купувачите трябва внимателно да проучат гаранциите, които получават, включително финансовите такива.

Проблеми с качеството

В непрекъснато развиващите се фотоволтаични вериги за доставки, купувачите може да не се интересуват от мястото на производство на техния продукт, докато доставчикът не ги информира за забавяне, причинено от производител на оригинално оборудване. Те може да не осъзнават, че поръчката им е първата, произведена в новопостроена фабрика, която би имала повече случаи на дефекти.

За купувачите и продавачите е от решаващо значение да съгласуват интересите си, за да гарантират, че продуктът ще бъде доставен без дефекти и ще отговаря на всички спецификации при първата доставка.

Договорите трябва да посочват фабриките и двете страни трябва да проверят тяхната пригодност, включително сертифициране, качество и лицензи, преди да е започнало производството. Това се прави с цел да се сведат до минимум проблемите и забавянията. Подробната техническа и качествена проверка трябва да включва начини за обективна оценка на контрола на качеството, готовността на производствените съоръжения и качеството на продукта.

Гаранциите за серийни дефекти са по-често срещани при по-големи договори. Причината е проста: ако определен процент модули проявяват същия тип дефект поради една причина, всички засегнати модули трябва да бъдат заменени или ремонтирани, независимо дали дефектът все още не се е появил. Някои доставчици обаче предлагат алтернативни средства за защита, които не вземат предвид цялото оборудване. Те могат да предложат да поправят само дефектните модули и да „наблюдават“ останалите, подкопавайки фундаменталната концепция за гаранция за серийни дефекти.

Купувачите трябва да се уверят, че клаузата за сериен дефект позволява надеждно разрешаване, независимо дали дефектът все още не се е проявил. Те може да изискват обезщетението да включва възстановяване на разходите за труд по време на подмяната.

Индекс на цените

През последните години много договори включват индекс на цените за справяне с нестабилните и нарастващи разходи за полисилиций (пластини или клетки) и за доставка. Въпреки това, с намаляването на разходите в момента, доставчиците, които преди са настоявали за такива клаузи, сега спират тази практика.

Купувачите вече могат да обмислят предлагането на клаузи за индекс на цените, което може да бъде особено полезно за договори с по-дълги срокове за изпълнение. Въпреки това е малко вероятно доставчиците да приемат механизми за индекс без праг, тъй като те могат да представляват значителен риск.

Проследимост на продуктите

И доставчиците, и купувачите трябва ясно да разбират – и да разполагат с доказателства за – състава на базираната на силициев диоксид верига за доставки. Купувачите трябва да обмислят какви средства за правна защита са необходими, ако след одит се установи нарушение. Тъй като ситуацията непрекъснато се променя, двете страни трябва да се споразумеят относно процедурите в случай на промени в прилагането или обвинения от трета страна.

Всеки договор има две страни. Договорите може да споделят определени стандартни практики, но коригирането на по-фините детайли е от ключово значение за минимизиране на рисковете. Независимо дали сте купувач или продавач, отделянето на време за разбиране на приоритетите на другата страна може да помогне за осигуряване на сделка, която работи за всички.