Промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

Промени в Закона за енергията от възобновяеми източници  

На 13 април 2023 Министерският съвет внесе промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Около месец по-късно, комисията по енергетиката в Народното събрание прие тези промени на първо четене.

Тези промени включват:

- Облекчения по процедурите за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ.

- Съкращения на сроковете за издаване на становище за присъединяване.

- Отпада необходимостта от сключване на предварителен договор и се намаляват се сроковете по договорите за присъединяване.

- Ще бъдат въведени изисквания за гаранциите на произход на енергията от ВЕИ по прилагане на европейски стандарт.

- Регламентира се възможност да се издават гаранции за произход за газ от ВЕИ и зелен водород.

- Предвижда се увеличаване на използването на биогорива от ново поколение, чрез увеличаване на обемния процент на тези горива при смесването им с горивата от петролен произход.

Според служебният зам.-министър на енергетиката Ива Петрова, първата цел на промените е да се транспонира директива от 2001 г. за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници. Те ще осигурят изпълнението на две реформи. Едната е свързана с Механизма за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, заедно с мерките за енергия. Втората реформа е свързана със стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ по Плана за възстановяване и устойчивост. По този начин се изпълняват препоръки на Европейската комисия (ЕК) в областта на държавните помощи, свързани с одобрена схема за подпомагане производството на електрическа енергия от ВЕИ. 

В областта на държавните помощи отпада подпомагането чрез изкупуването на електрическа енергия от ВЕИ по преференциални цени по дългосрочни договори за нови обекти с инсталирана мощност до 30 киловата, които се изграждат върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. Това се въвежда в следствие на препоръки от ЕК. Срокът за промяна на изискванията на директивата изтече през юни 2021 г.

Ще бъде въведено и мълчаливо съгласие за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия от слънце за собствено потребление с обща инсталирана мощност до 50 киловата в сгради в урбанизирани територии, включително върху покривите и фасадните конструкции на сгради и прилежащите им поземлени имоти.

Между първо и второ четене ще се състави работна група, тъй като "този законопроект е пълен с противоречия", изтъкна Делян Добрев от "ГЕРБ-СДС". Според него по време на предишното Народно събрание е имало много критики по този  законопроект. Освен това има множество отрицателни становища. Те обаче не са били взети предвид от Министерството на енергетика. Промените по този законопроект ще се приемат в момента, само защото са свързани и с Плана за възстановяване и устойчивост.